Document Moved

Object Moved

This document may be found here
text/css
text/csstext/csstext/csstext/css

Ryczałt ewidencjonowany to najkorzystniejsza forma opodatkowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej. Ryczałt ewidencjonowany jest dla osób, które:
a) uzyskały przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250.000€
b) uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000€

Generalnie, płaci się ryczałt 8,5% dochodów do kwoty 4000€, a powyżej tej kwoty 20% dochodów. Nie ma obowiązku prowadzenia rachunkowości. Jedynym obowiązkiem rachunkowym jest wypelnienie raz w roku pit-28. Są wyjątki - chociaż nieliczne - od tego sposobu opodatkowania zamieszczone poniżej i w zakładce ustawa.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi (ustawa o zryczałtowanym podatku):
1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),
b) pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30), pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),
c) pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
d) hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),
e) parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3),
f) w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
g) wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2),
h) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2) przetwarzania danych (PKWiU 72.3),
i) pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych (PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania (PKWiU 74.83.12), organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.84.15), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
j) poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15)
- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,
3) 8,5 %:
a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej równowartość 4 000€; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów,
b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 75.25.11),
d) przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),
e) przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),
f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym, 4) 5,5%:
a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
5) 3,0% przychodów:
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),
d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1 500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. skreślony
5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.
6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z działalnością prowadzoną w formie spółki.
10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
1) środkami trwałymi,
2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1 500 zł,
3) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujetych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 28 ustawy o podatku dochodowym.
10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
11. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy łącznie obojga małżonków.


Zgodnie z ustalonym orzecznictwem wszystko to wybiera w zasadzie podatnik, czy rozliczać najem w ramach działalności gospodarczej, czy też w ramach przychodów z najmu prywatnego. Najem nie jest bowiem związany zwykle z tak dużym stopniem zorganizowania działalności, aby taka działalność polegająca na wynajmie automatycznie stawała się działalnością gospodarczą.

Przychody z najmu nieruchomości mogą być opodatkowane na różnych zasadach:
Wynajem albo prywatnie, albo działalność gospodarcza
Jeżeli prywatnie to są dwie mozliwości: albo zasady ogólne, albo ryczałt ewidencjonowany.
Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza to albo zasady ogólne, albo podatek liniowy.
Zasady i informacje dotyczące opodatkowania
Zasady ogólne polegają na opodatkowaniu dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania) według skali podatkowej (19, 30, 40%). Podatek liniowy polega na opodatkowaniu dochodu w jednolitej stawce podatku 19%. Ryczałt ewidencjonowany polega na opodatkowaniu przychodu do kwoty 4.000€ podatkiem w stawce 8,5%, a nadwyżki w stawce 20%. Zatem przy wysokich dochodach z najmu warto pomyśleć nad założeniem firmy, przy dochodach mniejszych i niewielkich kosztach uzyskania przychodu - warto rozważyć ryczałt ewidencjonowany, a przy wysokich kosztach uzyskania przychodu - o zasadach ogólnych, jeżeli łącznie wszystkie dochody podatnika opodatkowane są podatkiem dochodowym w stawce 19% ( do 37 024zł).

Prywatni wynajmujący obowiązani są do składania:

* PIT-5 do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu - pierwsza za miesiąc, w którym dochód wykazany w PIT-5 przekroczy 2790zł - w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych ( jeżeli w PIT-5 wykazywana jest działalność gospodarcza i najem - limit dotyczy obu źródeł łącznie), albo
* PIT-28 do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni - w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Podatnicy posiadający lokale czy budynki przeznaczone przez nich na wynajem ( tzn. jeżeli zamierzają wynajmować te lokale) stają się podatnikami VAT. Mogą korzystać ze:

* zwolnienia podmiotowego do 10.000€ rocznie, lub
* zwolnienia przedmiotowego wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowej (bez względu na kwotę).

Warunkiem zwolnienia jest jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, pod rygorem naliczenia stawki VAT 22%.

Umowa najmu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC (a w związku z tym rejestracji w urzędzie skarbowym).
Twierdza Przemyśl
ORN2